นโยบายแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับ หลักการของ FSC (FSC-POL-01- 004)

บริษัท กรีนไฟเบอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังต่อไปนี้
    a) การตัดไม้ผิดกฎหมายหรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้หรือผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย
    b) การละเมิดสิทธิ์ตามจารีตประเพณีหรือสิทธิมนุษยชนในการดำเนินการป่าไม้
    c) การทำลายของสิ่งมีค่าที่สงวนรักษาไว้ในการดำเนินงานป่าไม้
    d) การเปลี่ยนสภาพที่สำคัญของป่าไม้ไปยังสวนป่าหรือป่าที่ไม่ใช้ประโยชน์
    e) มีผลต่อการกลายพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการดำเนินการป่าไม้

นอกจากนี้จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐาน (Principle) ของอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน,1998 ดังนี้
   • เสรีภาพในการสมาคมและการรับรู้ถึงสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน
   • ยกเลิกและกำจัดการกระทำที่เป็นการใช้แรงงานบังคับ
   • ยกเลิกและ/หรือไม่จ้างแรงงานเด็ก
   • การไม่กระทำใดๆ ที่ถือเสมือนเป็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้ขอประกาศที่จะดำเนินงานภายใต้หลักของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกประการ

ประกาศเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2562

( นายพหล   โมบัณฑิตย์ )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประกาศเมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2562

( นายพหล   โมบัณฑิตย์ )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร