รู้จักประเภทของโลจิสติกส์ และบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า

บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการขนส่ง Hardboard

ระบบโลจิสติกส์ หรือ การขนส่ง เป็นกระบวนการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะส่งมอบสินค้าให้ถึงลูกค้าในเวลาที่กำหนดและในสภาพที่ดีที่สุด การขนส่งจึงมีความสำคัญอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังมีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบการเลือกหลายวิธี  เราจึงต้องเลือกวิธีการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด
ระบบการขนส่งสินค้า หรือ ระบบโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทของโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรม

1. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) สามารถแบ่งได้ 2 

 • การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) สามารถกำหนดระยะเวลาการจัดส่งได้อย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถแวะพักระหว่างทางหรือออกนอกเส้นทางได้ นิยมใช้กับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนัก ๆ 
 • การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck Transportation) เหมาะสำหรับสินค้าตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการ มีความสะดวกคล่องตัวในการขนส่งสินค้า ในระยะการขนส่งสั้น ๆ

2. การขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) มักใช้สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก ยางพารา เครื่องจักร ฯลฯ การขนส่งทางน้ำมีข้อจำกัดคือ ค่อนข้างล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน 

3.การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) มีความสำคัญมากในปัจจุบัน สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สะดวกและปลอดภัย  หรือการขนส่งที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง เช่น ผัก ผลไม้ 

4.การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เหมาะสำหรับสินค้าเป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น กำหนดเวลาการขนส่งได้อย่างแน่นอน ประหยัดต้นทุนและเวลาในการขนย้ายสินค้า ประหยัดค่าแรง เพราะใช้กำลังคนน้อย และมีระดับความปลอดภัยสูง จากการสูญหายหรือการโจรกรรม

ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการขนส่งสินค้า

“บรรจุภัณฑ์” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าและมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์โดยรวม เพราะการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถลดต้นทุนและเสี่ยงในการสูญเสียสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยของบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการขนส่งสินค้า ที่ควรพิจารณาเลือกใช้ มีดังต่อไปนี้ 

 1. ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า ควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติ และ ธรรมชาติของสินค้า เพื่อที่จะได้ใช้ระบบการขนส่งที่เหมาะสมต่อสินค้านั้น ๆ เช่น สินค้าที่บอบบางหรือมีชิ้นส่วนแตกหักง่าย ย่อมเสียหายหากไม่ได้รับการบรรจุหีบห่อหรือการป้องกันที่เพียงพอ  เช่น ชิ้นส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ คอยล์ตู้เย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถใช้แผ่นฮาร์ดบอร์ด ที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีเป็นบรรจุภัณฑ์ในการขนส่ง หรือสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร ผัก ผลไม้ ควรขนส่งผ่านทางอากาศ หรือ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ และควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เก็บความเย็นได้ เป็นต้น 
 1. ปัจจัยเกี่ยวกับความประหยัดในระบบการขนส่งและกระจายสินค้า ต้องพิจารณาว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีความเหมาะสมกับระบบโลจิสติกส์ที่เลือกใช้หรือไม่ มีโอกาสเกิดความเสียหายในขณะที่มีการขนถ่ายหรือโยกย้ายลำเลียงสินค้าหรือไม่ โดยดูจากเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 • น้ำหนักของสินค้า โดยน้ำหนักสินค้าที่เหมาะสมในการขนถ่าย ควรอยู่ระหว่าง 10-25 กิโลกรัม ถ้ามากกว่านี้จะมีความเสี่ยงหากใช้แรงงานคนในการยกสินค้า 
 • ขนาดและรูปทรงของสินค้า เช่น สินค้าที่มีฐานแคบและ รูปทรงสูงมีโอกาสตกหล่นจากสายพานมากกว่าสินค้าที่มีฐานกว้างและเตี้ยกว่า 
 • ลักษณะวิธีการ เส้นทาง และระยะเวลาในการขนส่ง เช่น หากขนส่งโดยรถไฟ ความเสียหายมักเกิดจากการกระแทกของหัวรถไฟ การกดทับของหีบห่อสินค้าที่วางซ้อนกัน หรือ ความเสียหายจากการสั่นสะเทือน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งความรุนแรงของการสั่นสะเทือนนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเร็วของรถ สภาพของราง และสภาพของรถไฟ 
 • จำนวนครั้งของการขนถ่ายสินค้า ยิ่งมีการโยกย้ายลำเลียงหลายจุดหลายครั้ง ย่อมมีโอกาสเสียหายมากกว่า
 1. ปัจจัยในการการป้องกันความเสี่ยง: บรรจุภัณฑ์ที่ทนทานและมีความปลอดภัยสามารถป้องกันความเสี่ยงในการขนส่งสินค้า ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสียหายในกรณีต่างๆ ดังนี้ 
 • ความเสียหายจากสิ่งมีชีวิต (Biological Hazards) เช่น สินค้าถูกหนูหรือแมลงกัดและวางไข่ สินค้าถูกลักขโมย การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นผิวภาชนะที่เรียบจะป้องกันแมลงมาวางไข่บนภาชนะบรรจุได้ดีกว่าผิวหยาบ เป็นต้น 
 • ความเสียหายจากสภาพอากาศ ได้แก่ น้ำฝน ไอจากน้ำทะเล การกลั่นตัวของไอน้ำที่ชื้นจัดในเรือ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ปริมาณความชื้นในสินค้าและภาชนะบรรจุ ซึ่งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่กันน้ำ หรือกันไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขณะขนส่งได้ 
 • ความเสียหายจากสาเหตุอื่น เช่น ความเสียหายจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การส่งผิดที่ ความเสียหายในลักษณะของการปนเปื้อน หรือ ความเสียหายจากการเก็บในคลังสินค้า ระหว่างรอการขนส่งหรือรอการจำหน่ายเป็นต้น 
 1. ปัจจัยด้านมาตรฐานในการผลิต ระเบียบ และข้อห้ามที่ควรคำนึงถึง ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ทำหีบห่อ  ชนิดและประเภทของสินค้า  วิธีการบรรจุ  การทำเครื่องหมาย  ป้ายฉลากและรายละเอียดต่าง ๆ โดยผู้ประกอบการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ตลอดจนสถานทูตของประเทศต่างๆ 

จะเห็นได้ว่าการพิจารณาและใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งไปต่างประเทศ จำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนและการประเมินค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนต้นทุนด้านการประกันภัยด้วย

สำหรับท่านที่สนใจบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการขนส่ง โดยเฉพาะแผ่นฮาร์ดบอร์ด ที่ช่วยประหยัดต้นทุนในการขนส่ง ราคาสบายกระเป๋า และสามารถดีไซน์รูปแบบการขนส่งที่หลากหลายตรงตามความต้องการของธุรกิจคุณได้ สามารถปรึกษาทีมงานของ GREEN FIBER  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นฮาร์ดบอร์ด ให้กับตลาดทั้งในและต่างประเทศ วางใจคุณภาพ เครือเดียวกับ Double A

ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 038-538347

ข้อมูลอ้างอิง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) , สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ โดยคลิก "นโยบายความเป็นส่วนตัว"